Våra spelregler

Skolan är vår gemensamma arbetsplats och med hjälp av ordningsreglerna gör vi den trivsam. Reglerna gäller under skoltid och på skolans område och dessutom på alla tillställningar som resor som skolan ordnar. Skolans område omfattar skolbyggnaderna, skoltomten, parkeringsplatser och de avgränsande vägarna. Ordningsreglerna gäller alla som vistas i skolan eller på skolans område.

Frånvaro

Du har närvaroplikt på de studieavsnitt du studerar. Det betyder att du förväntas delta i alla lektioner, att du ska komma i tid och att du inte heller avlägsnar dig före lektionen tar slut. Om du har över tre lektioners frånvaro har läraren rätt att inte bedöma dig i studieavsnittet ifråga. Det här gäller oberoende av frånvarons art. Det är alltså mycket viktigt att du följer med din frånvaro, och diskuterar med läraren om du märker att du löper risk att samla på dig för mycket. Det är viktigt att du kommer ihåg att närvaroplikten också gäller på diverse olika skolevenemang. Det här kan vara temadagar, exkursioner, konserter, teaterbesök, osv. Även om du råkar vara lektionsfri kan du förutsättas närvara på en tillställning skolan arrangerar.

Förtroende och pålitlighet

Som gymnasist har du en stor frihet, och förväntas utföra många arbetsuppgifter självständigt, ensam eller i grupp. De här uppgifterna lämnar du in till din lärare i tid för granskning och bedömning. Den här friheten kommer med ett stort förtroende för dig, och därmed också ett ansvar. En förutsättning för att den här formen av arbete ska fungera är att vi kan lita på dig, och att det du levererar i olika sammanhang endast är material du själv producerat. Vi tar det här förtroendet och ansvaret mycket seriöst. Om du sviker det förtroendet är följderna också allvarliga. Om du fuskar (“luntar”) i prov eller förhör kommer det alltså att ha konsekvenser. Ett ännu större svek är plagiat. Det betyder att du kopierat någon annans arbete, kopierat andra texter rent av från nätet, eller på annat sätt lämnar in material som du påstår att du själv producerat, men som du bara skrivit av. Fusk eller plagiat kan leda till att delprestationen eller studieavsnittet blir underkänt eller rentav obedömt.

Om fallet är gravt kan du bli tvungen att gå om studieavsnittet. Fusk leder alltid till diskussion med den studerande. Om fusket anses vara mycket allvarligt kontaktas också vårdnadshavaren. Om du är osäker på vad ett rimligt utnyttjande av yttre källor innebär, ska du alltid prata med ämnesläraren före du lämnar in något du påstår att är ditt eget arbete. Goda källhänvisningar är också viktiga, för att minska på chansen att ditt arbete uppfattas som plagiat.

Mobiler och skärmar

Vi jobbar i stor utsträckning med olika digitala verktyg – datorer, plattor, mobiler, osv. De här verktygen ska användas till skolarbete, och inget annat. Du ska alltså inte ägna dig åt sociala media, slösurfa eller se på film under lektionerna. Om du uppenbart ägnar dig åt annat än dina arbetsuppgifter på lektionen kan du få en frånvaroanteckning, även om du är på plats. På våra lektioner har vi mobilförbud. Det betyder att du ska ha din telefon på ljudlöst i väskan och inte ta fram den under lektionen. Vi samlar upp mobilerna i början av lektionen om det visar sig att de inte hålls i väskan. Du får förstås tillbaka den då lektionen är slut.

Alla har rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö

Därför

 • behandlar vi varandra med respekt.
 • hälsar vi på varandra och uppträder artigt.
 • tar vi av oss ytterkläder och huvudbonader i klassrummen och i matsalen.
 • värnar vi om skolans egendom och städar efter oss.
 • är vi föredömen för de yngre eleverna som rör sig på skolområdet.
 • tar vi hänsyn till människor som bor i närheten av skolans område.

Alla har rätt till en snygg och ostörd studiemiljö

Därför

 • kommer du i tid till lektionerna.
 • har du allt material med dig.
 • lämnar du ytterkläderna utanför klassrummet.
 • respekterar du dina studiekamraters skydd för privatlivet, och t.ex. fotar eller filmar dem inte mot deras vilja.
 • äter och dricker du inte i våra skolutrymmen.
 • lämnar du dina skor vid ingången och rör dig i strumplästen i vårt skolhus.
 • använder du ett vårdat språk i våra utrymmen så att alla kan känna sig trygga och respekterade.

Alla har rätt att trivas

Därför

 • är du hjälpsam och uppmuntrande mot alla du möter i skolan.
 • hanterar du skolans egendom med omsorg.
 • parkerar du på parkeringsområdet avsett för studerande.
 • bjuder du inte in utomstående utan rektors tillstånd.

Alla är närvarande vid lektioner, prov och skolans tillställningar

Därför

 • informerar din vårdnadshavare (om du inte är myndig), eller du själv, skolan genast på morgonen om du måste stanna hemma pga sjukdom.
 • kontaktar du berörda lärare, grupphandledaren eller hälsovårdaren om du insjuknar under skoldagen och innan du avlägsnar dig från skolan.
 • anhåller du skriftligen om lov av grupphandledaren (högst tre dagar) eller rektorn om du måste vara frånvarande av tvingande orsaker (t.ex. uppbåd eller körkortsprov) eller av personlig orsak.
 • är du skyldig att vid frånvaro ta reda på vad du går/gått miste om samt fråga om eventuella kompenserande uppgifter.