Studentexamen

Dina gymnasiestudier kulminerar med din studentexamen. Den planerar och strukturerar du, så att du får ett betyg som motsvarar och påvisar det kunnande du byggt upp under din gymnasietid. Studentproven är också viktiga med tanke på fortsatta studier. Bekanta dig i god tid med kraven till de utbildningslinjer du är intresserad av. Det är förstås viktigt att du är medveten om vilka prov som betonas vid antagningen.

Aktuellt just nu

 • Du ska delta det obligatoriska testtillfället torsdag 7 mars kl. 10 – 10.45 (A-Malm) och 10.45 – 11.30 (Miet-Ö) i D-salen.

Vecka 11 börjar skrivningarna för våren

 • 12.3 Modersmålet, provet i läskompetens
 • 14.3 Korta språk
 • 15.3 Modersmål – Skrivkompetens
 • 18.3 Främmande språk, lång lärokurs
 • 20.3 Matematik
 • 22.3 Real: Religion, Livsåskådning, Samhällslära, Kemi, Geografi, Häloskunskap
 • 25.3 Andra inhemska språket, Lång och medellång lärokurs
 • 27.3 Real: Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
 • Resultaten från vårens skrivningar kommer i maj
  Poänggränserna publiceras på nämndens hemsida
  Resultaten syns på Min Studieinfo, och kan också laddas ner via Wilma.
 • Du kan begära omprövning av bedömningen inom 14 dagar efter att du har fått resultaten

Att vara förberedd är halva segern

Det är bra att vara ambitiös då du planerar dina skrivningar, du vill ju få ett så mångsidigt intyg som möjligt. Samtidigt ska du akta dig för att bygga upp ett för krävande program, det är viktigt att du kan koncentrera dig på de prov du går upp i. Din studiehandledare är till stor hjälp under den här processen. Kom också ihåg att du inte måste avlägga (eller höja) alla prov under din gymnasietid. Det går för det mesta riktigt bra att komplettera eller höja dina prov också efter att du blivit student. Det kan vara ett klokt sätt att minska pressen under din gymnasietid.

Vilken utbildningslinje har du tänkt dig?

Anmälan och planering

Anmälningarna till studentskrivningarna samlas in i november (vår-skrivningarna) och maj (höst-skrivningarna). Du matar in din anmälning i Wilma, och lämnar därefter in en utskriven och undertecknad blankett till kansliet. Din anmälan är bindande. Om du anmält dig till ett prov, men uteblivit utan synnerligen vägande skäl, betraktas provet som underkänt.

Fakturan över eventuella examensavgifterna får du hemskickad efter att du anmält dig.

Det är viktigt att du tänker på din studentexamen som en helhet. Det betyder att du inte bara lämnar in en anmälan till nästa examenstillfälle, utan också levererar en översikt av hela din plan. I den översikten berättar du

 • vilka prov du har skrivit.
 • vilka prov du anmäler dig till nästa examenstillfälle.
 • vilka prov du planerar att skriva på kommande examenstillfällen. Det här är inte en bindande anmälan.
 • på vilken nivå du skriver dina språk- och matematikprov (A = lång lärokurs, B/C= medellång och kort lärokurs).

Du har väl koll på att du bara har anmält dig till sådana prov som du har rätt att skriva, så att du har hunnit avlägga de obligatoriska modulerna i ämnet före provdagen?

Hur anmäler jag mig?

För att anmäla dig till studentproven hösten 2024 ska du följa de här enkla stegen. Prata gärna med studiehandledaren och ämneslärarna medan du planerar ditt provpaket. Så får du värdefulla tips, råd och stöd.

 1. Gå in i Wilma med din dator, inte mobilen. Se till att du valt svenska som användarspråk. Fyll i din anmälan (och eventuellt också din plan) under Blanketter -> Anmälan till studentskrivningar.
 2. Skriv ut din anmälan via Utskrifter -> KG: St-anmälningsblankett för underskrift.
 3. Diskutera gärna med dina ämneslärare om de ämnen du tänker skriva. De svarar på frågor under sina MOTTAGNINGSTIDER 2.5-20.5. Missa inte tiderna!
 4. Sök upp vicerektor så hen kan kontrollera din anmälan. Vicerektors mottagningstider:
  • 22A to 16.5 kl. 11.50 – 12.30
  • 22B tis 14.5 kl. 11.50 -12.30
  • 22C ons 15.5 kl. 11.50 – 12.30
  • tis 21.5 kl. 11.00 – 12.30
  • ons 22.5 kl. 11.00 – 12.30
  • mån 27.5 kl. 11.30 – 12.30
 5. Underteckna blanketten och lämna därefter in den till kansliet. Grattis, nu är din anmälan för hösten 2024 bindande!

Deadline för anmälan: 27 maj

Infoslides

Läs också studentexamensnämndens info till skribenterna!

Har du redan skrivit studenten, och kommer tillbaka för att höja? Fyll i så fall i den här blanketten och leverera den till vårt kansli.

Portfölj ikon

Examensavgifter

De fem första proven du skriver är avgiftsfria. Därefter betalar du 34€ per prov. Du debiteras också om du höjer ett godkänt prov.

50 € avgift för begäran om omprövning/ämne

Examen ikon

Examensstrukturen

Studentexamen består av fem prov:

Alla skriver provet i modersmål som obligatoriskt.

Dessutom ska du skriva fyra prov från minst tre av följande grupper:

 • Provet i det andra inhemska språket
 • Provet i ett främmande språk
 • Provet i matematik
 • Provet i ett realämne

Minst ett av språkproven eller matematik ska avläggas på A-nivå (lång lärokurs).

Utöver dessa fem prov kan du delta i ett eller flera extra prov. Mera information hittar du på studentexamensnämndens hemsida.

Dagen före provet

1) Kontrollera på förhand att du kan starta din egen dator med Abitti USB-minnet.

2) Ta med ditt identitetsbevis (t.ex. pass eller körkort), dator och strömsladd, hörlurar och penna.

3) Uppdatera din dator hemma senast dagen innan.
De vassaste tipsen!
Rektor Misha

Studentexamen våren 2024

12.3 Modersmål i läskompetens
14.3 Främmande språk, kort lärokurs
15.3 Modersmål i skrivkompetens
18.3 Främmande språk, lång lärokurs
20.3 Matematik
22.3 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
25.3 Det andra inhemska språket
27.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Studentexamen hösten 2024

16.9 Modersmålet, provet i läskompetens
18.9 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
20.9 Främmande språk, lång lärokurs
23.9 Det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
24.9 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
26.9 Matematik, lång och kort lärokurs
27.9 Modersmål, provet i skrivkompetens
30.9 Främmande språk, kort lärokurs

Studentexamen våren 2025

xx.3 Modersmål i läskompetens
xx.3 Främmande språk, kort lärokurs
xx.3 Modersmål i skrivkompetens
xx.3 Främmande språk, lång lärokurs
xx.3 Matematik
xx.3 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
xx.3 Det andra inhemska språket
xx.3 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

Specialarrangemang

Du kan ha rätt till specialarrangemang då du skriver dina studentprov. De vanligaste orsakerna är läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, eventuell sjukdom eller en svår livssituation. Under alla dessa omständigheter är det viktigt att du tar kontakt med oss i så god tid som möjligt. På så sätt kan vi se till att dina ansökan om specialarrangemang görs i tid.

Specialarrangemang kan vara till exempel

 • extra tid, 2 h
 • rätt att öka teckenstorlek
 • poängkompensation som kan komma ifråga då ett prov är underkänt
 • rätt att sitta isolerad

Om du har läs- och skrivsvårigheter, och om du vill att det ska beaktas i studentexamen, ska du göra en utredning, kontakta vid behov specialläraren. Om LoS-svårigheterna bedöms som medelsvåra eller svåra, kan du ansöka om specialarrangemang. Ditt utlåtande över läs- och skrivsvårigheter ska skickas till nämnden i samband med ditt första prov. Intyget gäller också under resten av dina examenstillfällen.

Du kan också beviljas specialarrangemang på grund av sjukdom, eller om du av andra goda orsaker är förhindrad att skriva dina prov på vanligt sätt (t.ex. vid olycksfall, akut insjuknande eller andra sjukdomar). Du ska kontakta rektor i god tid för att reda ut möjligheterna att beviljas sådana arrangemang.

Ett läkarintyg gäller bara vid ett examenstillfälle. Om du haft ett sådant intyg och deltar i ännu ett examenstillfälle, ska du skaffa ett nytt intyg och ge det till rektor.

Sjukdom under provdag

Om du blir sjuk inför en provdag, så att du eventuellt är i behov av specialarrangemang, ska du kontakta rektorn så fort som möjligt. Det här gäller förstås också andra omständigheter som kan innebära specialarrangemang.

För att beviljas specialarrangemang måste du lämna in ett läkarintyg. Ur intyget ska det framgå när sjukdomen brutit ut, sjukdomens art osv. Läkarintyget är också viktigt om du vill att ditt hälsotillstånd ska beaktas vid bedömningen. Kom ihåg att du sällan kan få ditt läkarintyg retroaktivt. Läkaren måste alltså kunna ta ställning till ditt hälsotillstånd strax före, eller samma dag som du skriver provet. Intyget ger du till rektorn innan skrivningarna avslutas.

Bedömning av proven

Skolans lärare gör en preliminär bedömning av dina studentprovsprestationer. Censorer vid studentexamensnämnden bedömer dem slutgiltigt. Om studentexamensnämndens bedömning har förändrats väldigt mycket jämförd med lärarens preliminära bedömning, ska du genast kontakta läraren, som bör kontrollera att inga misstag skett. På basen av er diskussion kan du ta ställning till om du vill lämna in en anhållan om kontrollbedömning.

Kontrollbedömning

Via din lärare kan du få reda på grunderna för bedömningen av din prestation. Om du är missnöjd med bedömningen kan du anhålla om kontrollbedömning. Det här kostar 50 €, en summa som betalas tillbaka ifall kontrollbedömningen leder till förändrat resultat.

Anhållan om kontrollbedömning ska göras inom 14 dagar efter det att du personligen har haft möjlighet att få veta resultatet av bedömningen.

Diskutera gärna med din ämneslärare före du skickar in din anhållan.

Kompensation

Om du blivit underkänd i ett obligatoriskt prov kan du ändå få ett studentexamensbetyg, förutsatt att du skrivit tillräckligt höga vitsord i övriga prov du deltagit i. Det här kallas kompensation, och kräver ditt samtycke.

Om du inte vill ha kompensation, ska du kontakta rektor som för saken vidare. I annat fall sker kompensationen automatiskt.

Studentexamensbetyget

Då du dimitteras får du en betygsutskrift i samband med ditt avgångsbetyg från gymnasiet. På betyget står inskrivet vilka obligatoriska prov och extra prov du avlagt, på vilken nivå och vilka vitsord du fått.

Du kan också ladda ner ett elektroniskt betyg från Studieinfo.

VitsordPoängtal
Llaudatur7
Eeximia cum laude approbatur6
Mmagna cum laude approbatur5
Ccum laude approbatur4
Blubenter approbatur3
Aapprobatur 2
Iimprobatur 0
Vitsorden och de poängtal de motsvarar

Att ta om ett prov

Du får försöka höja vitsordet i ett godkänt prov så många gånger du vill. Om du avlagt studentexamen får du också ta om ett underkänt prov så många gånger du vill.

Om du inte ännu slutfört din examen får du ta om ett underkänt prov tre gånger, på de tre examenstillfällen som följer direkt på det examenstillfälle då provet underkändes. Om du inte lyckas avlägga din examen inom fastställd tid, måste du ta om hela din examen.

Kom ihåg att förbereda dig väl inför varje prov du deltar i. Det är inte speciellt vanligt att skribenter som försöker höja ett godkänt prov lyckas. Det beror naturligtvis huvudsakligen på att de inte satsat tillräckligt mycket på att utveckla sina kunskaper.

Allmänna riktlinjer

Vi vill alla att våra studentprov ska förlöpa så smidigt som möjligt och att du ska få koncentrera dig till max på att visa vad du kan. Det lyckas vi med då vi alla följer de här riktlinjerna.

 • Delta i alla info-tillfällen och ta till dig av all info som delges dig.
 • Infinna dig senast 45 minuter innan provet börjar.
 • Ta med något att äta och dricka för dagen. Placera allt som du ska ha med dig in i salen på en bricka.
 • Kom ihåg att klä dig varmt och bekvämt.
 • Du får under inga omständigheter ta din mobiltelefon, eller annan kommunikativ elektronik, in i salen. Lämna gärna alla sådana grunkor hemma, i bilen, eller i ditt skåp. Stäng av luren om du lämnar den utanför salen.
 • Skribenterna kallas in i salen i sittordning. Gör dig i ordning så fort som möjligt, så inte de övriga skribenterna måste vänta på dig.
 • Varje prov inleds med allmänna anvisningar angående provet. Lyssna ordentligt!
 • Du får inte avsluta provet och lämna salen före kl. 12.00.
 • Provtiden är 6 timmar. För studerande som avlägger två extra språk enligt kortare kurs under samma provdag är provtiden 8 timmar.
 • Markera om du önskar få kontakt med en övervakare. Du får under inga omständigheter ropa eller prata högt i salen.
 • Om du vill gå på toaletten ska någon av övervakarna följa med dig ut. Endast en examinand med övervakare får lämna salen samtidigt.
 • Det får aldrig bli kö framme vid katedern! Vänta i stället på din tur.
 • Om du är osäker på något under provets gång, tveka inte att kontakta en av de övervakande lärarna.
 • Då du lämnar skrivsalen bör du samla alla dina saker på brickan så att bordet blir tomt. Ta ut brickan i aulan.
 • Tystnad bör råda i aulan så länge någon finns kvar i skrivsalen.