RÄTT-gruppen

Vi är RÄTT-gruppen. Det är oss du kan vända dig till, om du sett eller upplevt mobbning eller övriga trakasserier i vår skola.

Vi vill alla jobba för trivsel och säkerhet i vår skola. Alla studerande och vuxna ska känna till vår plan mot mobbning, våld och trakasserier och veta att ingen accepterar sådant i vår skola. Det är var och ens rätt att känna sig trygg och trivas i sin studiemiljö, samt få hjälp om man känner sig utsatt eller kränkt.

Vem är vi?

Om det trots vårt förebyggande arbete skulle uppstå oönskade situationer vill vi reda ut dem så fort som möjligt. För det ändamålet har vi en arbetsgrupp vars funktion är att utreda och vidta åtgärder vid mobbning, våld och trakasserier. Arbetsgruppen kallas RÄTT-gruppen och arbetar för Respekt, Äkthet, Trygghet och Trivsel i skolan. Under läsåret 2023-2024 består RÄTT-gruppen av följande medlemmar:

  • Ulrika Ekstam, speciallärare
  • Misha Eriksson, rektor
  • Eva Gyllenbögel-Lindberg, hälsovårdare
  • Martin Holmberg, lärare
  • Teemu Lento, lärare

Vi hoppas att studerande eller vuxna, i skolan eller utomstående, kontaktar oss om det finns orsak. RÄTT-gruppen sammanträder genast då vi fått höra om någon problemsituation, och kommer överens om hur vi går vidare. Ju tidigare vi kan diskutera frågan, desto lättare brukar det också vara att reda ut situationen.

Hur tar du kontakt?

Om du känner oro för någon i skolan kan du vara i direkt kontakt med någon i RÄTT-gruppen. Du kan naturligtvis dela din oro med någon annan vuxen i skolan som du känner att du kan tala med. Alla de här samtalen sker förstås i högsta förtroende.

Du kan också berätta om din oro elektroniskt. Det sker anonymt, även om du förstås också får berätta vem du är. Du hittar blanketten längst ner på sidan.

s

Här kan du vara dig själv!

Kygy-studerande

Kontakta oss

Om du känner oro för någon av dina skolkamrater hoppas vi att du fyller i det här formuläret. Du får naturligtvis vara anonym.